post-image

Un any més, TRAM realitza l’Estudi de Satisfacció de Viatgers per conèixer com valoren el servei les persones usuàries. Els resultats mostren que la satisfacció espontània (Índex de Qualitat Percebuda) dels usuaris i les usuàries de les dues xarxes es manté per sobre del 8: 8,43 a Trambaix i 8,45 a Trambesòs.

A la pregunta, “Quina nota global li donaria al servei actual de TRAM en una escala de 0 a 10”, les persones usuàries del tramvia puntuen amb un notable alt el servei, amb una puntuació mitjana de les dues xarxes de 8,28 punts.

Un any més, l’atribut més ben valorat de la xarxa Trambaix és la facilitat d’accés a l’andana i els tramvies i, empatats en segona posició, la rapidesa del trajecte i la conducció de forma suau i segura. 

Enguany, a més, tots els atributs s’han mantingut respecte l’any 2022 o han experimentat un augment significatiu de la nota, com en el cas dels següents: confort/comoditat durant el viatge, temperatura interior del tramvia adequada i facilitat per adquirir el títol a les parades de TRAM.

Pel que fa a Trambesòs, els atributs més ben valorats tornen a ser, com l’any passat, l’accessibilitat a l’andana i els tramvies i la rapidesa del trajecte. Els atributs que més han augmentat en valoració durant el 2023 han estat el confort/comoditat durant el viatge i la informació durant les incidències.

La usuària tipus 

L’Estudi de Satisfacció de Viatgers de TRAM també mostra el perfil de les persones usuàries del tramvia: una dona (59,5% a Trambaix i 64,4% a Trambesòs) entre 41 i 64 anys (31,6% a Trambaix i 29,8% a Trambesòs), que viu a Barcelona (28,7% a Trambaix i 58,2% a Trambesòs) i que fa un ús intensiu del tramvia, amb un o més d’un viatge al dia (55,2% a Trambaix i 54,9% a Trambesòs), eminentment per motius laborals (61,3% a Trambaix i 62% a Trambesòs).

A més, el 79,3% de les persones usuàries de Trambaix i el 78,4% de les de Trambesòs afirmen tenir altres alternatives de transport per fer els seus desplaçaments però prefereixen fer-los en tramvia. 

L’estudi, realitzat entre el 22 de maig i el 2 de juny a un total de 2.277 persones,  permet conèixer anualment l’opinió dels viatgers i el seu grau de satisfacció. Gràcies a aquest estudi TRAM pot detectar els atributs amb menys nota i implementar, si cal, noves millores.