Accés al tramvia

 • Els camins per a persones invidents estan senyalitzats amb rajoles irregulars que canvien de relleu a les zones d'accés a les portes dobles dels tramvies i les màquines d'autovenda.
 • El sistema d'obertura de les portes és semiautomàtic d'accionament elèctric i a una alçada d'abast manual de 117 cm.
 • Les màquines de validació disposen d'indicadors visuals i sonors per senyalitzar la correcta o incorrecta validació.
 • Entre l'andana i els tramvies no existeix cap desnivells. TRAM és un mitjà de transport 100% accessible per a les persones amb mobilitat reduïda. 
accessibility-image

Senyalització de portes

 • El polsador del sistema d'obertura de les portes es situa a 117 cm, a la zona d'abast manual.
 • A la zona exterior dels tramvies, els polsadors estan senyalitzats en groc llampant i sempre visibles per facilitar la seva cerca. 
 • El polsador s'il·lumina quan és segur obrir les portes. 
 • També uns senyals acústics i visuals damunt de les portes indiquen quan estan a punt de tancar-se.
 • Les portes dobles per on han d'entrar i sortir les persones amb mobilitat reduïda estan senyalitzades interiorment i exteriorment amb el símbol internacional d'accessibilitat. 
accessibility-image

Zona de viatgers i viatgeres

 • Cada tramvia disposa de 8 seients adaptats per a persones amb mobilitat reduïda en un espai ample i sense alçada. 
 • Els seients i espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda estan senyalitzats amb pictogrames entenedors.
 • Tots els tramvies disposen de dues zones amb suports isquiàtics que compleixen amb el Codi d'Accessibilitat. 
 • En cada tramvia hi ha espai i cinturons de seguretat per dues cadires de rodes.
 • També hi ha espai adaptat per quatre bicicletes per tramvia.
 • Els passamans i agafadors es troben uniformement distribuïts al llarg de tota la zona de circulació, de manera que sempre n'existeix un proper a la zona d'abast.
 •  El revestiment del terra dels vehicles és antilliscant, sense desnivells sobtats ni rampes. 
 • L'amplada de la zona de circulació és superior a la mínima exigida. 
accessibility-image

Informació a les persones usuàries

 • Tots els tramvies disposen d'un sistema d'interfonia interior que permet comunicar les persones usuàries amb el personal de conducció.
 • Totes les unitats tenen, tant a les parts frontals com a les laterals externes, informació de la línia i destinació. 
 • Els tramvies disposen d'un sistema de retolació interior que avisa amb antelació de la propera parada i quines portes quedaran encarades a l'andana. 
accessibility-image

Les parades de TRAM

 • Cada parada disposa d'un sistema d'interfonia directa amb el personal de control de TRAM a una alçada de 133 cm. 
 • El nom de la parada vinilat en cada un dels costats es llegible a partir dels 40 m de distància. 
 • Cada parada disposa de 4 panells d'informació impresa. Dos panells en cada un dels sentits. 
 • Les pendents longitudinals de les rampes que comuniquen les parades amb la via pública es troben dins dels barems del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. 
 • L'amplada de l'andana és d'un total de 140 com, 90 cm sense tenir en compte la vora no recomanada per transitar, en tot cas respectant el Codi d'Accessibitat de Catalunya. 
accessibility-image

Priorització del pas

 • Les dimensions de l'espai de circulació respecten l'ample de pas mínim normatiu de 90 cm en plataformes i de 40 cm en l'àrea de seients.
 • Dins dels tramvies, les persones que utilitzen cadira de rodes poden realitzar una circumferència de 143 cm de diàmetre o girs en 3 maniobres. 
 • La zona preferencial per a persones amb mobilitat reduïda està senyalitzada amb el símbol internacional d'accessibilitat tant a les parades com als vehicles. 
accessibility-image

Màquines d'autovenda

 • Les màquines d'autovenda disposen de senyalització braile asociada als polsadors i dispositius de pagament. 
 • Un paviment diferenciat amb panots estriats indica la posició de les màquines d'autovenda a les persones invidents. 
 • La venda de bitllets està disponible en 4 idiomes: català, castellà, anglès i francès. 
accessibility-image

Sistema de bucles magnètics per a persones amb baixa audició

Els bucles magnètic inductius, eliminen el soroll de fons en audiòfons o implants, transformen el senyal d’àudio en un camp magnètic que és rebut pels aparells dotats de posició T (Tele-bobina), la qual transforma el camp magnètic novament en so dins de l’orella de l’usuari, aïllat de reverberacions i soroll ambient.

Aquesta millora afecta tant la recepció dels missatges emesos per megafonia com les comunicacions a través de l’intèrfon de la marquesina, que comunica a les persones usuàries amb el Centre de Control i Oficina d’informació de TRAM.

 • Aquest sistema ja està instal·lats a totes les parades de TRAM.
accessibility-image

Accés d'escúters acreditats

Per accedir al tramvia amb el teu escúter:

 • L’escúter ha d’estar a la llista de vehicles autoritzats.
 • La persona usuaria ha de disposar de l’acreditació personal i la placa identificativa
  facilitades per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
  (IMPD) a l’escúter.
 • Qualsevol membre de l'equip de TRAM pot exigir l’acreditació personal
  corresponent i la persona usuaria li ha de lliurar.
 • Cal portar la placa identificativa de l’IMPD a l’escúter.

Troba més informació al document Prova pilot d'accés d'escúters acreditats al tramvia, tot seguit. 

accessibility-image