POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

1. Responsable del tractament de les seves dades

D’acord amb allò que disposen el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, s’informa que el RESPONSABLE del tractament de les seves dades, en funció de la xarxa utilitzada, és TRAMVIA METROPOLITÀ SA amb NIF A62415641 per TRAMBAIX, o TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA amb NIF A63061626 per TRAMBESÒS, ambdós amb adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4ª porta 6, 08008 Barcelona i adreça electrònica dpd@trambcn.com.

 

2. Finalitat del tractament de les seves dades personals

El RESPONSABLE tracta la informació que faciliten les persones interessades a fi de gestionar i mantenir les oportunes relacions professionals, comercials, administratives, si escau, o de prestar el servei de transport de viatgers inherent a l’activitat del RESPONSABLE, així com les relacions de caràcter laboral amb els seus empleats.

 

3. Temps de conservació de les seves dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional, comercial, administrativa, de servei o laboral amb els interessats i aquests no sol·licitin la seva supressió. No obstant això, el RESPONSABLE del tractament podrà conservar les dades, degudament bloquejades, durant el termini legalment previst per fer front a l’exercici i la defensa de reclamacions, així com per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals. Un cop conclosa la relació entre el RESPONSABLE i la persona interessada, el RESPONSABLE esborrarà de manera total les dades de caràcter personal de què disposi, llevat dels casos de bloqueig.

 

4. Legitimació per al tractament de les seves dades

La base jurídica que legitima els tractaments que efectua el RESPONSABLE seran el consentiment dels interessats, la prestació del servei, l’exercici de poders públics derivats de la concessió administrativa o, en darrer lloc, l’interès legítim del RESPONSABLE.

La persona interessada està obligada a facilitar les dades personals que siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, si és el cas. Si la persona interessada no facilités les seves dades, o fossin inexactes, el RESPONSABLE quedarà exonerat de tota responsabilitat que es pogués derivar de les conseqüències de les informacions inexactes o errònies.

La gestió de serveis de la informació d’interès està basada en el consentiment sol·licitat a la persona interessada, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució, si escau, dels serveis que s’han de prestar.

 

5. Destinataris de les seves dades

El RESPONSABLE no cedirà ni comunicarà a tercers les dades de caràcter personal proporcionades per la persona interessada, excepte obligació legal, o bé quan calgui per a la prestació del servei inherent a l’activitat del RESPONSABLE i de les entitats relacionades amb aquest servei, com són les entitats operadores del servei, encarregades del tractament, o les entitats públiques de transport. No estan previstes les transferències de dades a tercers països.

 

6. Drets de la persona interessada

6.1. Dret d’accés: la persona interessada tindrà dret a obtenir del RESPONSABLE confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en aquest cas, tindrà dret d’accés a les dades personals, les finalitats del seu tractament, les categories de dades personals que es tractin i els seus destinataris. També tindrà dret que la informin sobre el termini de conservació de les dades, a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació del tractament, o oposar-se a aquest. A més, la persona interessada tindrà dret a ser informada sobre el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, sobre l’existència de decisions automatitzades i a rebre la informació sobre les garanties adequades en cas de transferència internacional de dades.

6.2. Dret de rectificació: la persona interessada tindrà dret a rectificar les dades inexactes i a completar les dades incompletes, fins i tot amb una declaració addicional.

6.3. Dret de supressió: la persona interessada tindrà dret a suprimir les seves dades sense dilació deguda quan es doni algun dels supòsits previstos a l’article 17 del RGPD, com el tractament il·lícit de dades, o bé hagi desaparegut la finalitat que va motivar-ne el tractament o la recollida. No obstant això, es regulen una sèrie d’excepcions en què aquest dret no és procedent, per exemple, quan hagi de prevaler el dret a la llibertat d’expressió o informació, o per raons d’interès públic.

6.4. Dret a la limitació del tractament: la persona interessada tindrà dret a sol·licitar al RESPONSABLE que suspengui el tractament de dades quan es compleixi algun requisit de l’article 18 del RGPD com, per exemple, quan s’impugni la inexactitud de les dades mentre es verifiquen, o que la persona interessada s’oposi a la supressió davant un tractament il·lícit i prefereixi la limitació al tractament, que el RESPONSABLE ja no necessiti les dades per a la finalitat del tractament; però, en canvi, la persona interessada les necessiti per a l’exercici dels seus drets, o mentre es verifiquen els motius del dret d’oposició a les dades.

6.5. Dret a la portabilitat de les dades: la persona interessada tindrà dret a rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a poder transmetre’l a un altre RESPONSABLE, sempre que sigui tècnicament possible.

6.6. Dret d’oposició: la persona interessada tindrà dret a oposar-se al tractament de dades quan, per motius de la seva situació personal, el RESPONSABLE hagi de cessar en el tractament llevat que s’acrediti interès legítim, o sigui necessari per a l’exercici o la defensa de reclamacions, o quan, per exemple, el tractament tingui per objecte la mercadotècnia directa.

6.7. Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: la persona interessada tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, produeixi efectes jurídics o no.

D’acord amb els articles 15 a 22 del RGPD, per a l’exercici dels drets d’accés a les dades personals relatives a la persona interessada, i a la seva rectificació o supressió, o a la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, es podrà enviar un escrit amb les seves dades identificatives, fotocòpia del DNI i domicili a efectes de notificacions, en què es concreti la sol·licitud corresponent a l’adreça postal: Còrsega, 270, planta 4ª porta 6, 08008 Barcelona, ​​o bé adreça electrònica: dpd@trambcn.com, on es derivarà a l’entitat encarregada de la gestió d’aquests drets, segons correspongui, i que continuarà la relació amb la persona interessada a aquests efectes.

Si la sol·licitud s’exercita a través de representant voluntari/legal, caldrà, a més, informar de la identitat de la persona representada, aportant còpia del DNI o document equivalent i la representació conferida pel titular de les dades personals.

 

7. Mesures de seguretat

El RESPONSABLE ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i tractaments, de conformitat amb allò que estableixen el Reglament (UE) 2016/679 general de protecció de dades, de 27 d’abril de 2016, i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

 

8. Confidencialitat i deure de secret

Tota la informació relativa a les dades personals facilitades pels interessats es mantindrà en la més estricta confidencialitat i, per tant, el RESPONSABLE es compromet a no divulgar-la, sempre que no obeeixi a l’estricta realització d’un encàrrec o al compliment d’alguna obligació legal o resolució judicial de caràcter imperatiu.