POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

La present política de privacitat de dades regula el tractament de dades que realitza TRAM (TRAMVIA METROPOLITÀ, S. A., TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS. S. A., TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE)

 

1. Responsable del tractament

Els responsables de les dades personals recollides, segons cada tractament, són:

  • TRAMVIA METROPOLITÀ, S. A. amb NIF A62415641, amb adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4a porta 6a, 08008 Barcelona, i amb adreça electrònica [email protected]
  • TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS, S.A. amb NIF A63061626, amb adreça postal al carrer Còrsega, 270, planta 4a porta 6a, 08008 Barcelona, i amb adreça electrònica [email protected]
  • TRAMBAIX UTE (formada per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPANYA, S.L. i MARFINA, S.L.) amb CIF U-62868906, amb adreça Avinguda Barcelona, s/n, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), adreça electrònica [email protected] i telèfon 900 701 181
  • TRAMBESÒS UTE ((formada per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPANYA, S.L. i MARFINA, S.L.) amb CIF U-63304935, amb adreça Avinguda Barcelona, s/n, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), adreça electrònica [email protected] i telèfon 900 701 181

 

2. Finalitat del tractament de les seves dades i destinataris d’aquestes

 

2.1. Accidents i sinistres

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Les dades proporcionades seran tractades per a la recerca i registre de l'accident o sinistre, així com per a la tramitació de possibles reclamacions o indemnitzacions.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant el termini que fos necessari per a respondre per l'accident o sinistre.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Les dades seran tractades per l'empresa Operadora TRAMBAIX UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBAIX o per l'empresa Operadora TRAMBESÒS UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBESÒS, com a Encarregades del Tractament. Les dades podran ser comunicats a les administracions competents amb la finalitat de poder complir amb les obligacions imposades pel contracte d'operació del servei de transport de tramvia i facilitar el control i seguiment d'aquest a aquestes entitats. Aquestes dades també podran ser comunicades a la corredoria d'assegurances i a les mateixes companyies d'assegurances en cas que es produís algun sinistre, així com a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, a jutjats i a tribunals.

Legitimació: TRAM tractarà aquestes dades en virtut d'un interès legítim a complir amb les seves obligacions contractuals derivades del servei de transport (art. 6.1.f RGPD). Així mateix, també ha de realitzar aquest tractament de dades amb la finalitat de complir amb obligacions legals que s'estableixen a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, a la Llei de l'assegurança i a la Llei de contractes del sector públic (art. 6.1.c RGPD). Podran tractar-se categories especials de dades, com poden ser dades de salut, si resultés necessari per a la formulació, l'exercici o la defensa de les reclamacions o demandes derivades dels accidents o sinistres (art. 9.2.f RGPD).

 

2.2. Canal de denuncies

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A., Tramvia Metropolità del Besòs, S.A., TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE.

Finalitat: Les dades personals facilitades seran utilitzades únicament amb la finalitat d'avaluar, analitzar i donar resposta a la denúncia presentada i, si fos necessari, realitzar les actuacions corresponents per part de TRAM.

Temps de conservació: Les dades recollides a través del Canal de Denúncies seran eliminades en un termini no superior a tres mesos des de la recepció de la denúncia, excepte si la seva conservació està destinada a donar prova del funcionament del Model de Prevenció i Detecció de Delictes. Així mateix, excepcionalment, transcorregut aquest termini de tres mesos, les dades podran continuar sent tractades per a la tramitació de mesures de recerca interna que siguin necessàries i, com a màxim, per a tramitar els procediments judicials que es derivin dels fets denunciats.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Les denúncies rebudes seran gestionades per Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P, amb CIF B62565734 i adreça postal al carrer Aribau, 198 5è, 08036 Barcelona (BARCELONA). Tot i que serà el corresponent Òrgan de Compliment de TRAM (TRAMVÍA METROPOLITÀ SA, TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA, TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE, en funció de l'empresa sobre la qual es dirigeixi la denúncia) qui durà a terme la recerca interna, si aquesta fos necessària. Aquesta informació també es podrà comunicar als organismes i administracions públiques competents en la matèria i als Jutjats i Tribunals, si fos necessari.

Legitimació: Les bases legals que legitimen el tractament de les dades són: (i) el consentiment manifestat en completar el procés de registre i remetre'ns la seva denúncia, (ii) l'interès legítim de mantenir un sistema de denúncies que ens permeti complir amb el nostre Codi Ètic i actuar davant de possibles conductes il·lícites o inapropiades i (iii) el compliment d'una obligació legal.

 

2.3. Percepcions Mínimes (PM) i Denúncies Administratives (DA)

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Gestió de les dades per a la proposta, formulació i notificació de PM i DA.

Temps de conservació: El termini que preveu la normativa vigent per a fer front a l'exercici i defensa de reclamacions.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Les dades seran tractades per l'empresa Operadora TRAMBAIX UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBAIX o per l'empresa Operadora TRAMBESÒS UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBESÒS, com a Encarregades del Tractament. Les dades podran ser comunicades a les administracions competents amb la finalitat de poder complir amb les obligacions imposades pel contracte d'operació del servei de transport de tramvia i facilitar el control i seguiment d'aquest a aquestes entitats.

Legitimació: Compliment d’una obligació legal.

 

2.4. Billetatge

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Expedició i seguiment dels bitllets per a la utilització dels serveis dels tramvies.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant un termini de quatre anys des de la seva recollida

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Entitats financeres.

Legitimació: Execució d'un contracte en què la persona interessada és part.

 

2.5. Consell d’administració

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Gestió dels procediments que realitza el Consell d'Administració.

Temps de conservació: Fins la dissolució de l’organització.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Administració tributaria, Comissió Nacional del Mercat de Valors, Notaris/es y procuradors/es.

Legitimació: Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer.

 

2.6. Contactes professionals

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Dietari i agenda dels contactes professionals que gestiona el personal.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant el termini de quatre anys des de la seva recollida.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: -

Legitimació: Interès legítim del responsable del tractament o d’un tercer.

 

2.7. Gestió administrativa comptable i fiscal

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A,

Finalitat: Gestionar les tasques administratives entre empreses clients, empreses proveïdores i persones treballadores, així com la comptabilitat i les obligacions fiscals.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant cinc exercicis.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Altres òrgans de l'administració pública, Organismes de la Seguretat Social, Administració Tributària, notaris/es, procuradors/es i entitats financeres.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada i execució d'un contracte en què aquesta sigui part.

 

2.8. Gestió del personal

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A.

Finalitat: Manteniment de la gestió administrativa i laboral del personal.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant quatre anys.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Organismes de la Seguretat Social, Administració Tributària, entitats financeres i entitats asseguradores.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada i execució d'un contracte en què aquesta sigui part.

 

2.9. Gestió de proveïdors 

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Mantenir la relació administrativa comptable i fiscal amb les empreses proveïdores de l'organització.

Temps de conservació: Cinc anys per compliment de la legislació tributària fiscal i/o fins a la finalització de la prestació del servei.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Entitat financeres.

Legitimació: Execució d'un contracte en què l'interessat és part.

 

2.10. Gestió de selecció de nou personal

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A.

Finalitat: Gestionar les dades de les persones interessades a formar part de la plantilla de l'organització, gestió dels currículums i processos de selecció de les persones candidates.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant un any a partir del lliurament de la informació.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: -

Legitimació: L'execució de mesures precontractuals.

 

2.11. Màrqueting

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Gestió de les campanyes de màrqueting i publicitat corporatives.

Temps de conservació: Fins a la revocació del consentiment per a l'enviament de publicitat.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: -

Legitimació: Consentiment de la persona interessada.

 

2.12. Notes de premsa

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Gestió de la informació que TRAM vol comunicar en els diferents mitjans de comunicació.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant un any després de la seva publicació.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: -

Legitimació: Interès legítim del responsable del tractament o d'un tercer.

 

2.13. Peticions de viatgers

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Gestió de consultes, reclamacions, queixes i recepció de suggeriments i cites prèvies de les persones usuàries, gestió d'objectes perduts i acompanyaments.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació i resposta de la petició i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. A més, podrà ser aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Les dades seran tractades per l'empresa Operadora TRAMBAIX UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBAIX o per l'empresa Operadora TRAMBESÒS UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBESÒS, com a Encarregades del Tractament i a les administracions competents amb la finalitat de poder complir amb les obligacions imposades pel contracte d'operació del servei de transport de tramvia i facilitar el seu control i seguiment a aquestes entitats.

Legitimació: Les dades seran tractades amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (art. 6.1.c RGPD) que TRAM ha de complir especialment quant als drets de les persones usuàries del servei de transport per tramvia i que s'estableixen a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària i a Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. En el cas de peticions relatives a objectes perduts, les dades personals seran tractats en virtut de l'interès legítim de la persona que ha perdut l'objecte (art. 6.1.f RGPD). Les dades obtingudes de l'enregistrament de les crides que es realitzen a través de la línia d'atenció al client es tractaran en virtut de l'interès legítim de TRAM, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i poder acreditar el compliment de les seves obligacions legals, així com per a atendre's possibles responsabilitats (art. 6.1.f RGPD). Quan per a realitzar la petició s'utilitzi algun dels formularis establerts a aquest efecte, en els mateixos s'indicarà aquelles dades que siguin obligatòries per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no atendre's adequadament la petició.

 

2.14. Xarxes Socials

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Analitzar el servei que es proporciona d'atenció al client i la rellevància que TRAM té en aquestes xarxes.

Temps de conservació: -

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Les dades seran tractades per l'empresa Operadora TRAMBAIX UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBAIX o per l'empresa Operadora TRAMBESÒS UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBESÒS, com a Encarregades del Tractament. Podran ser utilitzats serveis informàtics que facilitin l'anàlisi de la informació de les xarxes socials.

Legitimació: Les dades seran tractades en virtut de l'interès legítim de TRAM a poder realitzar anàlisi de qualitat i d'eficiència del seu servei d'atenció al client, així com per a estudiar la rellevància dels seus perfils (art. 6.1.f.RGPD).

 

2.15. APP TRAM Barcelona

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A. i Tramvia Metropolità del Besòs, S.A.

Finalitat: Proporcionar informació sobre les parades més pròximes a la seva ubicació, facilitar informació en format àudio sobre les rutes per les quals passa cada unitat de tramvia, així com per a notificar incidències i analitzar l'ús de l'App per les persones usuàries.

Temps de conservació: -

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Les dades seran tractades per l'empresa Operadora TRAMBAIX UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari TRAMBAIX o per l'empresa Operadora *TRAMBESÒS UTE si la petició versa sobre el sistema tramviari *TRAMBESÒS, com a Encarregades del Tractament. TRAM podrà utilitzar serveis informàtics per a poder prestar els serveis que facilita mitjançant l'App. El servei d'anàlisi estadística es realitza a través de Google Inc., empresa estatunidenca adherida a la decisió Privacy Shield (art. 45 RGPD).

Legitimació: Les dades seran tractades en virtut del consentiment, que haurà d'atorgar la persona usuària en acceptar l'accés a les dades de la seva terminal per a proporcionar-los la informació sobre la parada més pròxima, en seleccionar l'opció de notificació d'incidències o per a poder facilitar-li informació sobre les rutes d'interès (art. 6.1.a RGPD). També es tractaran dades de la persona usuària en virtut de l'interès legítim que té TRAM a analitzar l'ús de l'App amb la finalitat de poder realitzar estadístiques (art.6.1.f RGPD).

 

2.16. T-Empleat del personal de concessionària i operadora

Responsable del tractament: Tramvia Metropolità, S.A.

Finalitat: Obtenir un títol de transport per a cadascun dels empleats de Tramvia  Metropolità, S.A., TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE.

Temps de conservació: Una vegada finalitzat el servei es procedirà a la seva destrucció.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Els organismes públics i privats i administracions públiques competents en la matèria.

Legitimació: Execució d'un contracte en què l'interessat és part.

 

2.17. Seguretat de l’Operació

Responsable del tractament: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE.

Finalitat: Assegurar el bon funcionament i la seguretat en l'operació tramviària i a les instal·lacions de TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE. Per a això es registraran imatges de les persones usuàries o visitants durant la prestació del servei de transport del tramvia tant a les parades com a l'interior dels tramvies i en les instal·lacions de les operadores (cotxeres, oficines d'atenció al client); es gravaran les crides que puguin realitzar-se a través dels tòtems de parades, que es troben als Dispensadors Automàtics de Bitllets i es registraran els accessos que poguessin realitzar-se a les instal·lacions. Usos publicitaris i publicació a xarxes socials implementant tècniques d’anonimització; donar resposta a les sol·licituds rebudes pròpies del tractament de Percepcions Mínimes i Denúncies Administratives; i realitzar projectes de conscienciació, sensibilització viària i seguretat ciutadana promogudes per forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Temps de conservació: Les dades es conservaran com a màxim durant un mes, a excepció que calgués conservar més enllà d'aquest termini, en el cas que es produeixi algun sinistre o incident que pogués suposar alguna responsabilitat per a TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE, per a les empreses concessionàries o les administracions i/o organismes competents en la matèria i, especialment, respecte al servei de transport.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Les dades podran comunicar-se a les empreses concessionàries (TRAMVÍA METROPOLITÀ SA o TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA, depenent de si les dades es refereixen al sistema tramviari TRAMBAIX o TRAMBESÒS, respectivament) i a les administracions competents amb la finalitat de poder complir amb les obligacions imposades pel contracte d'operació del servei de transport de tramvia i facilitar el control i seguiment del mateix a aquestes entitats. Les dades podran comunicar-se a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, advocats, jutjats i tribunals, en cas de produir-se algun incident que el requerís. TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa ambdues poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això. Aquestes dades també podran ser comunicades a la corredoria i companyies d'assegurances en cas que es produís algun sinistre i podran ser accedides per les empreses contractades per a portar el manteniment dels sistemes, així com les empreses de seguretat i suport auxiliar que presten serveis de control d'accés a les instal·lacions.

Legitimació: Tractament de les dades en virtut de l’execució d’una relació contractual i de compliment d’una obligació legal per a complir amb les seves obligacions contractuals, poder garantir la seguretat de les instal·lacions i del servei de transport i complir amb obligacions legals que s'estableixen en la Llei de contractes del sector públic i en la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, respectivament.

 

2.18. Gestió Econòmica

Responsable del tractament: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE.

Finalitat: Prestar el servei, compra, venda, gestió del pagament, gestió de la venda, compliment d'obligacions comptables i fiscals.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant un termini de cinc anys o mentre calgui en virtut de possibles responsabilitats derivades de la gestió del servei de transport públic que duu a terme l'empresa.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: Administracions competents i entitats relacionades amb el servei de transport.

Legitimació: Les dades per a l'emissió de l'oferta de venda i, en cas d'acceptar-ho, per a la subscripció de contracte, el seguiment i execució del servei o compra, la facturació, el pagament i el cobrament, es tracten amb la finalitat de poder dur a terme la prestació dels nostres serveis al client i realitzar la compra o gestionar el servei contractat (execució de contracte, art. 6.1.b RGPD). Les dades per a poder complir les nostres obligacions comptables i fiscals (emissió de factures, gestió de comptabilitat, impostos) es tracten en virtut de la legislació fiscal (Llei de l'impost sobre el valor afegit, Llei General Tributària) (art. 6.1.c RGPD). Les dades sol·licitades són obligatòries per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no procedir-se a la venda o prestar-se el servei.

 

2.19. Recursos Humans1

Responsable del tractament: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE.

Finalitat: Tractar les dades a la persona candidata proporcioni per a gestionar els processos de selecció.

Temps de conservació: En cas que la persona candidata no sigui seleccionada en el procés, les seves dades identificatives es conservaran durant un termini de dos anys durant què no podrà tornar a presentar-se al mateix lloc. Si passat aquest termini, la persona candidata desitgés continuar participant en els processos de selecció haurà de tornar a facilitar les seves dades.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa ambdues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això. Les dades es comunicaran als organismes públics i privats i administracions públiques competents en la matèria, així com als encarregats contractats per a la selecció de personal i recursos humans.

Legitimació: Les dades seran tractades en virtut del consentiment i, en cas de ser seleccionat/da, en virtut de l'execució de contracte com a mesures precontractuals, segons petició expressa de l'interessat (art. 6.1.a i .b RGPD). Durant el procés de selecció podran realitzar-se proves psicofísiques i/o psicotècniques en cas que s'estimi necessari per al lloc al qual es presenti. Aquestes dades de categories especials seran tractats d'acord amb el seu consentiment explícit (art. 9.1.a RGPD). Quan per a proporcionar les seves dades s'utilitzi algun dels formularis establerts a aquest efecte, en els mateixos s'indicarà aquelles dades que siguin obligatoris per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no incloure's en el procés de selecció pertinent. En cas de no ser seleccionat/da, TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE conservarà les seves dades durant dos anys en virtut del seu interès legítim d'evitar repetir el procés de selecció per a la mateixa persona candidata rebutjada.

1 La informació relativa al personal contractat es pot consultar a la intranet corporativa de l'empresa.

 

2.20. Seguretat Laboral

Responsable del tractament: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE.

Finalitat: Tractar les dades proporcionades per a poder complir a les obligacions legals en matèria laboral.

Temps de conservació: Les dades es conservaran mentre duri la relació de prestació de serveis amb l'empresa ocupadora i mentre sigui exigible algun tipus de responsabilitat legal relativa al compliment de les obligacions esmentades.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa ambdues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això. A més, les dades poden ser tractades per les empreses que presten serveis informàtics que s'han contractat per a poder agilitar els tràmits de transmissió de documentació relativa a la coordinació de prevenció de riscos.

Legitimació: Les dades es tracten per a poder complir amb les nostres obligacions legals (art. 6.1.c RGPD) en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals (Estatut de Treballadors, Llei de la Seguretat Social, Llei de prevenció de riscos laborals, Llei de subcontractació en el sector de la construcció), així com la legislació en matèria de transport ferroviari (Llei Ferroviària). Respecte a les dades de categories especials les dades relatives a la recerca d'accidents seran tractades d'acord amb el que s'estableix en el dret laboral (art. 9.1.b RGPD). Les dades sol·licitades seran obligatòries per a dur a terme les finalitats descrites i en cas de no proporcionar-les, podran impedir l'execució del contracte per part de l'empresa principal.

 

2.21. Comunicació Interna2

Responsable del tractament: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE.

Finalitat: Establir un canal de comunicació i interacció per al personal implicat en la gestió del servei de tramvia.

Temps de conservació: En tots els casos, les dades es conservaran mentre la persona emprada estigui en actiu a l'empresa i més enllà d'aquest termini quan fos necessari a l'efecte de dirimir possibles responsabilitats.

Destinataris/es del tractament de les seves dades: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa totes dues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això. A més, s'utilitza a tercers que proporcionen serveis de manteniment informàtic.

Legitimació: El tractament de dades que es realitza a través dels diferents canals de comunicació interna es duen a terme amb la finalitat d'executar el contracte laboral (art. 6.1.b RGPD), en virtut del consentiment de l'usuari/a (art. 6.1.a RGPD) i en virtut de l'interès legítim del responsable del tractament a garantir la seguretat del servei del tramvia i a poder incentivar la comunicació entre el personal de les empreses implicades en el servei (art. 6.1.f *RGPD).

2 La informació ampliada en relació a aquest tractament es pot consultar a la intranet corporativa de l'empresa.

 

3. Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments de les seves dades.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

Quan escaigui, aquests drets es podran exercir en les adreces postal i/o electròniques indicades en el punt 1 d'aquest document, segons els responsables de les dades.

Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent o si desitja obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).